Privacy Statement.

Automotive Tax B.V. gevestigd en kantoor houdende aan de Swammerdamstraat 12B te 1091 RT Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Statement. Automotive Tax B.V. kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit Privacy Statement leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslagen.

Definities

 1. Privacy Statement: onderliggend Privacy Statement van Automotive Tax B.V.
 2. Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens door Automotive Tax B.V. worden verwerkt;
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: Automotive Tax B.V. gevestigd en kantoor houdende aan de Swammerdamstraat 12B, 1091 RT Amsterdam;
 4. Toestemming: elke vrije, specifiek geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handelingen hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
 5. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online indicator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor deze persoon.
 6. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren (op één rij plaatsen) of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 1. Algemeen

1.1 Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die  ten aanzien van u rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt.

 1. Welke persoonsgegevens hebben wij nodig:

2.1. Wij verzamelen persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van diensten of in het kader van een sollicitatieprocedure. Ter uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

2.1.1. Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam en contactgegevens, zoals uw (e-mail) adres en telefoonnummer. Zodoende kunnen wij met u communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of informeren over de laatste ontwikkelingen.

2.2.2. Betaalgegevens: wij gebruiken betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en/of creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen.

2.2.3. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tot het leveren van juridische en fiscale diensten door onze jurist. Hierbij gaat het onder meer om uw Burgerservicenummer en kentekengegevens.

 1. Bijzondere persoonsgegevens

3.1. Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken.

 1. Rechtmatigheid van de verwerking

4.1. Wij verwerken uitsluitend uw persoonsgegevens indien voldaan is aan ten minste één van de volgende voorwaarden:

4.1.1. U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden; of

4.1.2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

 1. Intrekken van uw toestemming

5.1. U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de reeds verwerkte persoonsgegevens.

 1. Doorgifte aan derden

6.1. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

6.1.1. Ter uitvoering van de overeenkomst kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met dienstverleners of overheidsinstanties. Hierbij gaat het onder andere om overheidsinstanties als de Belastingdienst en de rechtelijke macht.

6.1.2. Daarnaast kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekt worden indien dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen dan wel fraude te voorkomen.

6.2. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte of aan een internationale organisatie zonder dat u voorafgaand schriftelijk heeft toegestemd. Tevens worden persoonsgegevens niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

 1. Beveiliging

9.1. Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en onrechtmatige verwerking maken wij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Gebruik wordt gemaakt van firewalls, versleuteling van persoonsgegevens en wordt de toegang tot de persoonsgegevens alleen toegestaan aan geautoriseerde medewerkers van Automotive Tax B.V.

 1. Recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens

10.1. Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Recht op informatie: door middel van dit Privacy Statement wordt voldaan aan het recht op informatie waar u wettelijk recht op heeft.
 • Recht op inzage: hiermee krijgt u inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, de verwerkingsdoeleinden, de ontvanger(s) en de bewaarcriteria.
 • Recht op verbetering (rectificatie): wanneer uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren.
 • Recht om vergeten te worden (gegevenswissing): u heeft het recht om ons gemotiveerd te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, te vernietigen of af te schermen. Dit verzoek kan al dan niet geheel geweigerd worden wanneer een andere zwaarwegend belang daaraan in de weg staat.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking: Tot slot heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

10.2. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen door middel van het sturen van een e-mail naar legal@automotivetax.nl of per post naar postbus, 51044, 1007 EA Amsterdam.

10.3. Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen in dit Privacy Statement

11.1. Automotive Tax B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij nodigen u uit om dit Privacy Statement regelmatig op onze website te raadplegen, zodat u adequaat geïnformeerd blijft. Dit Privacy Statement is bijgewerkt op 11 september 2018.